postheadericon Zmiany jakościowe

Jak wspomniano wyżej, genom komórki nie ulega zmianom ilościowym w czasie różnicowania (przynajmniej w komórkach ssaków). Do-świadczenia przeszczepiania jąder wykazują jednakże zmiany zachodzą ce w nich w czasie różnicowania. Można zatem przypuszczać, że zmiany te mają charakter jakościowy i polegają na zmianie potencji genomu.

Zmiany jakościowe, zachodzące w jądrach komórek w przebiegu róż-nicowania, są nieodwracalne i dziedziczne. Dowodzą tego inne doświad-czenia, w których klonowano jądra drogą przeszczepiania. Jądro jednej diploidalnej komórki blastuli przeszczepiano do denukleowanej komórki jajowej, której pozwalano następnie rozwijać się do stadium blastuli. Z komórek takiej blastuli przeszczepiano szereg jąder do szeregu de- nukleowanych komórek jajowych. Procedurę tę powtarzano kilkakrotnie. W efekcie uzyskano szereg klonów jąder wchodzących w skład różnych zarodków i wywodzących się z pojedynczych jąder, zatem identycznych. Stwierdzono, że podobieństwo między zarodkami i osobnikami dorosłymi wywodzącymi się z pojedynczego jądra jest bardzo duże.

Leave a Reply