postheadericon Zarażenie następuje

Zarażenie następuje prawdopodobnie zarówno postacią trofozoitu, jak i cysty, przez jamę nosowo-gardłową, dalej inwazja postępuje przez kość sitową, wzdłuż nerwów wzrokowych do ośrodkowego układu nerwowego. Do zarażenia dochodzi w środowisku wodnym (ryc. 3.34).

Chorobotwórczość. Negleriozę (naegleriosis) opisano jako ostre pierwotne pełzakowe zapalenie mózgu i opon mózgowych (meningoencephalitis amoebicci pri- maria – ang. PAM). Dotyczyło zwykle dzieci i młodzieży, u których – po 5 – 7 dniach od kąpieli w jeziorach lub basenach – występowały objawy chorobowe: silne bóle głowy, podwyższona temperatura ciała (39°-40°C), brak łaknienia, nudności i wymioty oraz inne symptomy zapalenia opon mózgowych. W części przypadków obserwowano nadmierną senność lub pobudzenie, niepokój i halucynacje następnie pojawiały się zaburzenia ze strony narządu wzroku (np. podwójne lub osłabione widzenie, zacieranie konturów tarczy wzrokowej), porażenie nerwu twarzowego, zbaczanie języka, zaburzenia zmysłów powonienia i smaku chorzy umierali, zwykle w ciągu 72 h. Ostatnio wykazano w analizie histopatologicznej wstecznej, w niektórych przypadkach podejrzenia o uogólnioną pełzakowicę (E. histolytica), obecność N. fowleri.

W badaniach środowiskowych w wielu krajach, również w Polsce (Kasprzak, Mazur), udało się wyizolować z gleby, wody i powietrza szczepy Naegleria, choro-botwórcze dla myszy i królików. W inwazjach doświadczalnych – także u małp – obserwowano w 6-10 dni od donosowego zarażenia Naegleria rozwijanie się zapalenia opon mózgowych i mózgu oraz zmian w narządach górnych odcinków układu oddechowego.

Wykrywanie. Bardzo trudne. W preparatach bezpośrednich – ocenianych najlepiej w mikroskopie fazowo-kontrastowym – oraz trwałych barwionych (barwnikiem Giemsy, Wrighta lub metodą trój chromatyczną) z osadu płynu mózgowo-rdzenio- wego, po odwirowaniu (ok. 1000 obrotów na minutę) – rzadko w innych materiałach

Leave a Reply