postheadericon Zahamowanie hydrolizy AMP

Zahamowanie hydrolizy AMP zwiększa częstotliwość miniaturowych potencjałów postsynaptycznych oraz amplitudę potencjału płytki rucho-wej. Wskazuje to na zwiększenie ilości jednostkowych porcji substancji przekaźnikowej, uwalnianych w czasie stymulacji nerwowej. Mechanizmy, dzięki którym cykliczny AMP wpływa na uwalnianie substancji przekaźnikowej, nie są dostatecznie wyjaśnione. Przypuszcza się, że ma on bezpośredni wpływ na regulację stężenia jonów wapnia.

Dodać należy, że występowanie miniaturowych potencjałów, jak rów-nież rejestrowanie potencjałów postsynaptycznych jest cechą charakte-rystyczną dla wszystkich synaps o przekaźnictwie chemicznym.

Najsłabiej poznanym mechanizmem typu przekaźnictwa jest sposób, w jaki substancja przekaźnikowa reaguje z receptorem na błonie post- synaptycznej. To właśnie zjawisko znajduje się obecnie w centrum za-interesowania badaczy.

Leave a Reply