postheadericon Wzajemne oddziaływanie komórek w procesie różnicowania

Zmiany zachodzące w jądrze i cytoplazmie komórek w trakcie różnicowania są wynikiem wzajemnych oddziaływań jądra i cytoplazmy. Zapo-czątkowanie zmian w jednej z wymienionych części komórki dokonuje się najczęściej za pomocą bodźców płynących do komórki z jej otoczenia, tzn. od innych komórek. Bodźce takie odgrywają dużą rolę w procesie różnicowania komórek i mogą być dwojakiego rodzaju: chemiczne i fizyczne. Bodźce chemiczne są przekazywane za pośrednictwem sub-stancji chemicznych produkowanych i wydzielanych przez określone komórki. Bodźce fizyczne natomiast przekazywane są za pośrednictwem kontaktu powierzchni oddziałujących na siebie komórek.

Stosując bardzo ogólne kryteria podziału, komórki oddziałujące wza-jemnie na siebie można podzielić na komórki różniące się pochodzeniem, budową i funkcjami oraz na komórki podobne do siebie albo identyczne. Komórki pierwszej grupy (różniące się budową i funkcjami) noszą nazwę komórek heter oiypowych, a oddziaływanie między takimi komórkami nosi nazwę oddziaływania heterotypowego.

Leave a Reply