postheadericon Wyniki badań autoradiograficznych

Wyniki badań autoradiograficznych wskazują, że ilość aktywnych miejsc receptorowych jest taka sama, jak ilość miejsc katalicznych ChE. Obaliły również wcześniejsze sugestie, że enzym i receptor są podjed- nostkami tej samej makrocząsteczki i mają wspólne miejsca aktywne.

Wykazano bowiem, stosując znakowane nieodwracalnie inhibitory cholinesteraz, że blokowanie enzymu nie wpływa na ilość oznakowanych cząsteczek receptora. Znając stały stosunek miejsc aktywnych ChE i re-ceptora (1:1), obliczono, że na 1 M-m2 błony postsynaptycznej w mięśniach szkieletowych niektórych zwierząt przypada ok. 10 000 cząsteczek receptora.

Znacznie mniej informacji nagromadzono na temat receptorów adre- nergicznych. Nie znana jest ich dokładna struktura chemiczna ani me-chanizm działania. Pewne dane uzyskano posługując się metodą frakcjo-nowania zakończeń nerwowych z ośrodkowego układu nerwowego. Wy-izolowano w ten sposób substancję będącą kompleksem białkowo-lipi- dowym mającą wysokie powinowactwo do wiązania określonych swoistych substancji przekaźnikowych, m.in. noradrenaliny.

Leave a Reply