postheadericon Wszystko o Jałowej martwicy

W okresie I jałową martwicę można pomylić z nieswoistym podostrym i ze swoistym zapaleniem stawu, przede wszystkim z jego postacią maziową, oraz z układowymi chorobami nasad. W okresach

II i III obraz jest tak typowy, że trudno myśleć o innej chorobie. Okres IV, jeżeli wywiady są niepełne lub nietypowe, może sprawiać trudności rozpoznawcze.

Leczenie polega na odciążeniu stawu biodrowego, wyłączeniu nacisku dla zapo-biegania zniekształceniu głowy kości udowej i jednoczesnym zapewnieniu poprawnych ruchów oraz zborności w stawie. Odciążenie osiąga się aparatem odciążającym, unieruchomieniem lub wyciągiem ciężarem kończyny (chodzenie o laskach), w za-leżności od sytuacji domowej dziecka. Wytworzenie się przykurczów wymaga zasto-sowania pośrednich wyciągów oraz ćwiczeń usprawniających ruchy. Zborność stawu możemy osiągnąć przez utrzymywanie kończyny w odwiedzeniu i rotacji wewnętrznej.

Próby przyspieszenia rewitalizacji jądra kostnego sprowadzają się do stosowania środków powodujących przekrwienie okolicy stawu (fizykoterapia, podawane miejscowo preparaty drażniące i in.).

Leczenie operacyjne może być wskazane dla przywrócenia zborności stawu, gdy zniekształcona głowa kości udowej wystaje poza panewkę, oraz w okresie gojenia się dla uzyskania przekrwienia głowy kości udowej.

Rokowanie w przypadkach wczesnego rozpoznania zmian i przestrzegania wszystkich zasad leczenia może być pomyślne. Jeżeli doszło do zniekształcenia głowy kości udowej, powstaje trwałe kalectwo, przejawiające się ograniczeniem ruchów, bólami i przykurczami na tle zmian zwyrodnieniowych.

Choroba Osgood-Schlattera (necrosis aseptica tuberositatis tibiae). Jałowa martwica guzowatości piszczeli rozwija się u chłopców w okresie pokwitaniowego skoku wzrostowego (12 do 15 lat), łączy się najczęściej z urazem (bezpośrednim, częściej pośrednim – naderwanie jądra kostnienia). Cierpienie rozpoczyna się tkliwością dotykową w okolicy guzowatości piszczeli, nasilającą się po większych wysiłkach, skokach itp.

Miejscowo poza wrażliwością bólową stwierdza się wzmożenie ciepłoty skóry, a niekiedy i wygórowanie. Dolegliwości mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

W obrazie rentgenowskim na rzutach bocznych obserwuje się zatarcie struktury jądra kostnienia guzowatości, w okresach późniejszych – przewapnienie, fragmen- tację, a także oddalenie guzowatości od kości piszczelowej.

Leczenie polega na oszczędzaniu kończyny, unikaniu skoków, biegów i większych wysiłków fizycznych.

Leave a Reply