postheadericon Większość obserwacji dotyczących immunologii

Stwierdzono na wielu przykładach obniżenie odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego u chorych z nowotworami. Czasami jest to zjawisko specyficzne i może zależeć od efektu „wzmocnienia”, ale na ogół jest niespecyficzne i dotyczy w związku z tym odpowiedzi typu komórkowego przeciw innym antygenom, a także odpowiedzi blastycz- nej na PHA. Powstaje z kolei pytanie, co w takim razie jest zjawiskiem pierwotnym, a co wtórnym? Zebrano wiele przekonujących danych, do-wodzących zwiększonej skłonności do powstania nowotworów u orga-nizmów z uprzednim obniżeniem odczynowości immunologicznej. Odpo-wiedzialne za to mogą być choroby z niedoboru immunologicznego, a także w jakikolwiek sposób wywołana immunosupresja. Stwierdzono na przykład wyraźnie częstsze powstawanie spontanicznych nowotworów u osób, którym przewlekle podaje się środki immunosupresyjne.

Należy przypuszczać, że istnienie i sprawne funkcjonowanie aparatu immunologicznego jest najistotniejszym zabezpieczeniem przed nowo- tworzeniem. Nie jest wykluczone, że w ciągu życia organizmu układ immunologiczny wielokrotnie eliminuje pojawiające się komórki nowo-tworowe i zapobiega ich rozrostowi. W pewnych przypadkach mechanizm ten zawodzi. Chociaż pojawienie się wykrywalnego nowotworu na ogół można traktować jako niepowodzenie układu immunologicznego w eliminacji komórek nowotworowych, to jednak, nawet przy dalszym jego rozwoju, obserwuje się często rozwijającą się swoistą odpowiedź immunologiczną. Niestety tylko w bardzo rzadkich przypadkach może ona doprowadzić do spontanicznego odrzucenia rozwiniętego guza. W po-zostałych przypadkach aktywna terapia prowadząca do zwiększenia swoistej odpowiedzi immunologicznej również rzadko daje pomyślne re-zultaty.

Większość obserwacji dotyczących immunologii nowotworów prze-prowadzono na zwierzętach. Nie wszystkie wnioski z tych doświadczeń stosują się do kliniki ludzkiej. Mimo że pojawiły się sporadyczne donie-sienia o sukcesach w immunologicznej terapii nowotworów u ludzi, do-tychczasowe obserwacje nie upoważniają na razie do powszechnego stosowania tego typu terapii.

Leave a Reply