postheadericon WAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PRZEWODNICTWA

Dla prawidłowego funkcjonowania wysoko wyspecjalizowanych żywych organizmów niezbędne są mechanizmy pozwalające na koordynację ich czynności, szczególnie w odpowiedzi na zmiany środowiska. Jednym z takich mechanizmów jest czynność wyspecjalizowanego systemu komórek nerwowych. Zważywszy na możliwość odbierania wielkiej liczby różnorakich informacji, układ nerwowy, szczególnie u naczelnych, osiąg-nął najwyższy szczebel rozwoju ewolucyjnego.

Strukturalną jednostką tego systemu komunikacyjnego jest pojedyn-cza komórka nerwowa mająca swoje linie komunikacyjne, tzn. wypustki. Neuron jest jak gdyby miniaturą całości systemu nerwowego. Odbiera on bodźce z innych ośrodków za pośrednictwem swoich zakończeń (dendrytów) lub synaps umiejscowionych bezpośrednio na ciele komórki, analizuje otrzymaną informację i przesyła za pośrednictwem aksonu na obwód.

Do chwili obecnej nauka nie dała pełnej odpowiedzi na olbrzymią ilość problemów związanych ze sposobem funkcjonowania złożonego układu milionów komórek ośrodkowego układu nerwowego. Nieco le

Poznanie istoty komunikacji sygnałowej piej poznane są zjawiska przekazywania informacji we włóknach ner-wowych oraz rola połączeń synaptycznych. Te właśnie zagadnienia ze szczególnym ewzględnieniem złącza nerwowo-mięśniowego zostaną omó-wione w niniejszym rozdziale.

Poznanie istoty komunikacji sygnałowej we włóknach nerwowych wymaga przede wszystkim rozpatrzenia procesów, które zachodzą w aksonie – tej najbardziej wydłużonej części neuronu. Rozpatrując aksony jako nośniki sygnałów, możemy nazwać je liniami komunikacyjnymi układu nerwowego. Przenoszone za ich pośrednictwem sygnały są im-pulsami elektrycznymi niosącymi informacje np. o pobudzaniu płynącym ze środowiska zewnętrznego, czy też o skutkach, jakie to pobudzenie wywołało w żywym organizmie.

Pod względem swoich funkcji akson wykazuje pewną analogię do kabla telekomunikacyjnego. Często więc w literaturze specjalistycznej mówi się o jego „właściwościach kablowych”, gdy rozpatruje się takie jego parametry elektryczne, jak np. oporność i pojemność, czy też ich wpływ na proces przenoszenia sygnałów.

Leave a Reply