postheadericon W wyniku opisanej proliferacji

Nie wydaje się, aby wszystkie limfocyty proliferujące w układzie limfatycznym biorcy pochodziły bezpośrednio od limfocytów, które zostały pobudzone do proliferacji wskutek specyficznej interakcji z antygenami transplantacyjnymi dawcy. Najprawdopodobniej te ostatnie limfocyty poprzez uwolnienie pewnych czynników humoralnych stymulują proliferację innych limfocytów i wprzęgają je w reakcję immunologiczną. Przemawiają za tym doświadczenia, w których specyficznie uczulone limfocyty przenosiły w układzie izogenicznym nadwrażliwość na przeszczep allogeniczny i powodowały odrzucenie przeszczepu, choć sam przeszczep naciekały w znikomych ilościach. Udało się również przenieść nadwrażliwość w identycznym układzie poprzez miazgę otrzymaną z uczulonych limfocytów.

W wyniku opisanej proliferacji zachodzącej w układzie limfatycznym biorcy powstają dwa typy komórek efektorowych. Jedne z nich bezpo-średnio, a drugie poprzez produkowane i uwalniane przeciwciała biorą udział w odrzuceniu przeszczepu (ryc. 3).

Leave a Reply