postheadericon W „umiejscowieniu obrażeń”

Spośród 31 dzieci z- obrażeniami wielonarządowymi nie znaleźliśmy w grupie do 5 lat ani jednego dziecka, w grupie 6-10 lat 14 dzieci (11 chłopców i 3 dziewczęta), w grupie 11-15 lat 12 dzieci (7 chłopców i 5 dziewcząt), powyżej zaś 16 lat 5 dzieci (4 chłopców i 1 dziewczynka). Tak więc najbardziej liczebne grupy wypadkowe dotyczą dzieci w wieku od 6-10 oraz 11-15 lat. W omawianej grupie 31 dzieci z obrażeniami wielonarządowymi 18 wypadków wydarzyło się w mieście, 13 na terenie wsi. Przyczyny wypadków omówiliśmy szczegółowo w tabelach 9-11. Największą liczbę wypadków odnotowaliśmy w lipcu (5), w czerwcu (4) i we wrześniu (4).

W „umiejscowieniu obrażeń” omawianej tabeli przedstawiamy obrażenia dotyczące: głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych i dolnych oraz miednicy, wykazując graficznie (X) współistnienie obrażeń wielonarządowych. Z tej części tabeli 12 wynika, że u 16 dzieci znaleziono obrażenia dotyczące trzech narządów, u 7 dzieci – dwu narządów, u 6 dzieci – czterech narządów, a u 2 dzieci – pięciu narządów. Obrażenia głowy współistniejące z obrażeniami innych narządów zna-leźliśmy u 29 dzieci.

Czasokres leczenia szpitalnego dzieci wynosił od trzech tygodni do siedmiu miesięcy.

Jako następstwa odległe obrażeń wielonarządowych mające swój wyraz w trwałym kalectwie znajdowaliśmy: encefalopatię pourazową u 8 dzieci, zaburzenia widzenia u 2 dzieci, nerwicę pourazową u 5 dzieci, zniekształcenia i ograniczenia ruchomości stawów u 13 dzieci, oszpecenia u 6 dzieci.

Zbiorcza liczba następstw obrażeń odległych (34) jest pozornie niezgodna z liczbą 31 dzieci w omawianej tabeli. Jest to zrozumiałe, gdyż’

– 5 dzieci zmarło, natomiast u 26 pozostałych przy życiu następstwa odległe dotyczyły różnych narządów.

Leave a Reply