postheadericon Tymektomia

Jak wspomniano, tymektomia dokonana u noworodków ssaków po-woduje drastyczne zaburzenia rozwoju zdolności immunologicznych, szczególnie zdolności do odpowiedzi typu komórkowego. Analogiczna tymektomia dokonana u zwierząt dorosłych nie pociąga za sobą tak po-ważnych zaburzeń. Okazało się, że u niektórych ssaków, np. u świni, na-wet tymektomia dokonana tuż po urodzeniu nie pociąga za sobą tak znacznych zaburzeń, jak obserwuje się to u myszy. Skuteczny jest w tym przypadku tylko zabieg dokonany w życiu płodowym. Przypuszcza się, że u różnych ssaków okres „wysiewu” pierwszych immunologicznie kom-petentnych limfocytów T z grasicy jest różny. U jednych następuje to przed urodzeniem, u innych tuż po urodzeniu. U tych pierwszych, np. u świni, wybitny niedorozwój zdolności do odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego można wywTołać. przez tymektomię dokonaną w życiu płodowym, a u tych drugich, np. u myszy, wystarczy wykonać ten zabieg tuż po urodzeniu.

Przynajmniej część opuszczających centralne narządy limfatyczne limfocytów, zmierzających do odpowiednich obszarów w obwodowych narządach limfatycznych, nie kończy na tym swej wędrówki. Okazuje się, że pewien odsetek T i w mniejszym stopniu B limfocytów odbywa stałą wędrówkę. Z krwi przedostają się one do tkanki łącznej, a stamtąd do chłonki. Drogą naczyń limfatycznych doprowadzających docierają one do węzłów chłonnych, a po opuszczeniu węzłów wraz ze strumie-

Przedstawione schematycznie krążenie limfocytów niem chłonki dopływają ponownie do krwi obwodowej. Oczywiście do węzłów chłonnych dopływają limfocyty również bezpośrednio drogą naczyń krwionośnych i to w większych ilościach niż drogą chłonki. Część z nich przedostaje się przez ścianę naczyń włosowatych żylnych do zatok węzła. Przewagę wśród limfocytów krążących wydają się mieć limfocyty długo żyjące (100 do 200 dni) w większości grasiczozależne, natomiast mniejszość stanowią wśród nich limfocyty krótkożyjące (do kilku dni).

Przedstawione schematycznie krążenie limfocytów związane jest z nieustanną gotowością organizmu do rozpoznania i odpowiedzi na obce antygeny, które znalazłyby się na drodze tej wędrówki. W tym również na antygeny związane z drobnoustrojami, komórkami obcego przeszczepu, komórkami nowotworowymi. Krążące limfocyty patrolują jak gdyby poszczególne narządy i tkanki organizmu, czuwają nad jego integralnością.

Leave a Reply