postheadericon Transformacja blastyczna limfocytów

Nie wiadomo, czy mechanizm pobudzenia do transformacji limfocytów T i B jest identyczny. W obu przypadkach interakcja ze swoistym antygenem inicjuje szereg charakterystycznych zmian, któryni podlega limfocyt. Po proliferacji daje on formy efektorowe: produkujące przeciwciała humoralne – limfocyty B albo zdolne do odpowiedzi typu komórkowego – limfocyty T (ryc. 3). Zmiany poprzedzające proliferację obejmują między innymi: powiększenie objętości komórki, powiększenie objętości jądra komórkowego, charakterystyczne zmiany strukturalne jego chromatyny, pojawienie się jąderek oraz wzrost syntezy białka w cytoplazmie. Transformację blastyczną limfocyta można rozpoznać zarówno morfologicznie, jak i autoradiograficznie. Transformacja wywołana interakcją ze swoistym antygenem jest analogiczna do transformacji limfocytów pod wpływem lektyn roślinnych, takich jak: fitohema- glutynina (PHA), konkanawalina A (Con A) czy wyciąg z rośliny zwanej szkarłatką (PWM). Wczesne zmiany związane z transformacją limfocyta pod wpływem PHA obejmują: szybki wzrost aktywności cyklazy ade- nylowej związanej z błoną komórkową i następczy wzrost stężenia cy-klicznego AMP wewnątrz komórki, przyspieszenie przenikania do komórki jonów wapnia, zmiany metabolizmu fosfolipidów błony komórkowej, fosforylację białek jądrowych, wzrost syntezy białka w cytoplazmie i acetylację histonów. Nie jest jednak całkowicie pewne, czy zmiany te dotyczą w tym samym stopniu transformacji pod wpływem antygenów.

Zastosowanie wymienionych lektyn w immunologii doświadczalnej wzrosło, gdy okazało się, że są one swoistymi stymulatorami limfocytów T (PHA i Con A) oraz B (PWM). Jednak PHA i Con A stymulują również niewielki odsetek limfocytów B, choć nie wiadomo, w jakim stopniu jest to stymulacja pierwotna, a w jakim wywołana przez uwolnione przez pobudzone limfocyty T czynniki mitogenne. Również PWM nie wydaje się całkowicie swoistym stymulatorem limfocytów B. Ponadto właściwości tych lektyn w stosunku do limfocytów różnych ssaków nie muszą być identyczne.

Leave a Reply