postheadericon Szybkość syntezy ACh

Wspomnieliśmy już, że acetylocholina zmagazynowana w pęcherzykach presynaptycznych uwalniana jest w ściśle określonych jednostkowych porcjach (guanta).

Szybkość syntezy ACh uzależniona jest, jak się przypuszcza, od szyb-kości jej porcjowego uwalniania z pęcherzyków presynaptycznych. Po-nieważ nie cała porcja zmagazynowanej ACh jest uwalniana jednocza- sowo, poziom jej syntezy wzrasta w pewnych granicach w czasie często-tliwego drażnienia, natomiast ogólny poziom substancji zmagazynowanej nie zmniejsza się dostrzegalnie.

Jak wspomniano powyżej, enzymem powodującym hydrolizę acety-locholiny jest acetylocholinesteraza (AChE) syntetyzowana również w perikarionie. Za pomocą metod histochemicznycb udowodniono, że prawie cała aktywność tego enzymu związana jest z błoną postsynaptyczną. Wyliczono, że na 1 nm2 błony postsynaptycznej zakończeń nerwowo- -mięśniowych w mięśniu mostkowo-sutkowym u myszy przypada ok. 4000 cząsteczek AChE.

Leave a Reply