postheadericon Synapsy o przekaźnictwie elektrycznym

Wydaje się, że ze względu na swoją prostszą budowę synapsy o elek-trycznym sposobie przekaźnictwa reprezentują bardziej prymitywny spo-sób łączności pomiędzy komórkami pobudliwymi. We wszystkich tego typu synapsach przekazywanie odbywa się dzięki depolaryzującemu działaniu prądu elektrycznego, wytwarzanego przez impulsy lub też potencjały synaptyczne w części presynaptycznej. Mechanizmy czynnościowe przekaźnictwa są więc znacznie prostsze niż w synapsie o przekaźnictwie chemicznym, gdzie zachodzą zjawiska wytwarzania, mobilizacji i uwalniania substancji przekaźnikowej. Proces skutecznego elektrycznego przekaźnictwa synaptycznego może występować w synapsie tylko wtedy, gdy błony pre- i postsynaptycz- ne przylegają do siebie, tworząc znikomo małą szczelinę synaptyczną. Obserwacje w mikroskopie elektronowym ujawniły, że szerokość tej szczeliny nie przekracza 15 nm, a w niektórych synapsach jest znacznie mniejsza, lub też istnieją okolice zupełnie jej pozbawione, prawdopodobnie z częściowym lub całkowitym zespoleniem się obu błon. Te okolice styku błon można rozpatrywać jako strefy czynne synapsy. Przez takie obszary błony sygnały prądowe będą przepuszczać prąd elektryczny bez strat w obrębie szczeliny.

Hamowanie impulsów nerwowych przez synapsy. Zjawisko hamowania synaptycznego jest szczególnie ważne w odniesieniu do sprawnej koordynacji ośrodkowego układu nerwowego, którego neurony muszą mieć możliwość analizowania otrzymanych informacji przed ich następnym przekazaniem.

Czynniki odpowiedzialne za hamowanie synaptyczne w synapsach przekaźnictwie chemicznym doprowadzają zwykle do hiperpolaryzacji błony postsynaptycznej lub ustalenia potencjału błony w pobliżu jego potencjału spoczynkowego (u niektórych bezkręgowców). W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem wybiórczej przepuszczal-ności tej błony dla określonych jonów, a mianowicie dla chloru Cl” potasu K+. Wzrost przepuszczalności może być w różnych synapsach wybiórczy, tzn. np. wyłącznie dla Cl- lub tylko dla K+ albo dla obydwu jonów w różnym stosunku.

Leave a Reply