postheadericon Spoczynkowy potencjał aksoplazmy

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, działalność elektryczna aksonu jako nośnika sygnałów opiera się na skoordynowanym działaniu następujących trzech komponent: 1) aksoplazmy, 2) błony aksonu, 3) śro-dowiska zewnętrznego aksonu.

Spoczynkowy potencjał aksoplazmy jest niższy o 60-90 mV od po-tencjału środowiska zewnętrznego. Utrzymanie tego stanu, aż do mo-mentu pojawienia się pobudzeń, jest możliwe dzięki działaniu mecha-nizmu, któremu nadano nazwę „pompy sodowej”. „Pompa sodowa” po-woduje, że jony sodu są w sposób wymuszony przenoszone do środowiska przez błonę, która jest dla nich mniej przenikliwa niż dla jonów potasu. Przebiegające w ten sposób przenoszenie cząstek zjonizowanych nazwano aktywnym transportem jonów (patrz rozdz. VI).

W momencie reakcji włókna nerwowego na zaistniałe stany pobu-dzeniowe stan równowagi jonowej ulega zaburzeniu. Reakcja ta objawia się inicjacją i przesyłaniem wzdłuż aksonu impulsów elektrycznych, które albo informują ośrodki analityczno-koordynujące o wystąpieniu pobudzenia, albo też są nośnikami informacji wykonawczej.

Leave a Reply