postheadericon Różnicowanie w fazie Gx i G,

W tym przypadku komórki powstające w wyniku mitozy są identyczne na początku fazy Gx (ryc. lc). Jedna z komórek potomnych (niekiedy obie) zmienia położenie, zmieniając jednocześnie mikrośrodowisko, w którym się znajduje. Bodźce płynące z nowego mikrośrodowiska doprowadzają do jej różnicowania. Najczęściej różnicowanie takie zachodzi w fazie Gx cyklu mitotycznego. Komórka zróżnicowana traci zdolności do mitotycznego dzielenia się i pozostaje diploidalna. Niekiedy jednak różnicowanie zachodzi w fazie G2 cyklu mitotycznego. Również i w tym przypadku komórka traci zdolność mitotycznego dzielenia się. Jednak utrata tej zdolności następuje po replikacji DNA. W wyniku tego zróżnicowane w fazie G2 komórki mają podwojoną ilość DNA w stosunku do ilości DNA komórki matki.

Różnicowanie zachodzące w cyklu mitotycznym doprowadza do po-wstawania w określonych ilościach i w określony sposób populacji nie zróżnicowanych i zróżnicowanych komórek (p. schemat na ryc. 1).

W pierwszym, najprostszym przypadku z jednej nie zróżnicowanej, dzielącej się komórki powstaje jedna nie zróżnicowana (zachowująca zdolności do podziału) komórka i jedna zróżnicowana (ryc. la). Niekiedy jednak w wyniku mitozy powstają dwie komórki nie zróżnicowane, które następnie dzielą się. Komórki powstające z jednej z nich pozostają nie zróżnicowane, natomiast obie komórki powstające z drugiej ulegają różnicowaniu i nie dzielą się już dalej (ryc. Ib).

Leave a Reply