postheadericon Różne izozymy

Różne izozymy mają różne właściwości katalityczne. Dlatego stopnio-wanie aktywności genów decyduje w efekcie o stopniowaniu tych reakcji biochemicznych, które katalizowane są przez różne izozymy.

LDH nie jest odosobnionym przykładem białka tworzącego polimery polipeptydów. Obecnie znanych jest ponad 100 tego typu białek i można przypuszczać, że większość z nich tworzy izozymy. Nie wykluczone zatem, że stopniowanie aktywności genów w procesie różnicowania komórek jest zjawiskiem o istotnym znaczeniu dla mechanizmu tego procesu.

Leave a Reply