postheadericon Rozbieżność zgodności serologicznej

Rozbieżność zgodności serologicznej ze zgodnością w hodowli mieszanej jest również kłopotliwa z teoretycznego punktu widzenia. Wymaga bowiem przeanalizowania dotychczasowych poglądów na genetyczne uwarunkowanie antygenów transplantacyjnych i odpowiedzi immu-nologicznej. Wykazano, że gen warunkujący odpowiedź w mieszanej hodowli limfocytarnej, choć leży w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca LA, a szczególnie miejsca „Four”, może rekombinować z tymi genami. Nadal nie wiadomo jednak, jaką informację zawiera ten gen. Co stymuluje transformację limfocytów pochodzących od zgodnych pod względem antygenów transplantacyjnych osobników?

Istnieją sugestie, że za stymulację w mieszanej hodowli limfocytarnej odpowiedzialne są przede wszystkim antygeny stymulujące odpowiedź typu komórkowego, ale nie będące w stanie stymulować produkcji przeciwciał i dlatego niewykrywalne metodami serologicznymi. Byłoby to zgodne z obserwacjami, że proliferujące w mieszanej hodowli limfocyty to głównie limfocyty T. Pewne teorie zakładają identyczność tych antygenów z receptorami limfocytów T.

Dla przeżycia założonego przeszczepu allogenicznego najkorzystniejsze jest więc, aby obok zgodności pod względem antygenów systemu HL-A, antygenów grupowych erytrocytów ABO dawca i biorca byli rodzeństwem.

Leave a Reply