postheadericon Rola przeciwciał humoralnych

Przeszczep allogeniczny wyzwala w organizmie biorcy produkcję prze-ciwciał skierowanych przeciw komórkom dawcy. Do przeciwciał tych należą: cytotoksyny, hemolizyny oraz leuko- i hemaglutyniny. Spotykane trudności w wykryciu przeciwciał krążących w organizmie biorcy przeszczepu allogenicznego można tłumaczyć wiązaniem tych przeciwciał przez przeszczep.

Pewna grupa przeciwciał indukowanych przez przeszczep allogeniczny nie tylko nie przyspiesza jego odrzucenia, ale wręcz przeciwnie, przedłuża jego przeżycie. Jest to zjawisko „wzmocnienia”. W wielu przypadkach udało się zlokalizować te przeciwciała w grupie hemaglu- tynin. Choć udało się częściowo oczyścić te przeciwciała, dokładna ich identyfikacja jest nadal problemem spornym. Szczególnie wyraźnie ma-

Dożylne podanie biorcy nifestują one swą obecność u biorców eksperymentalnych przeszczepów guzów złośliwych, choć stwierdza się je również w przypadku nowotworów powstających spontanicznie, jak również u biorców normalnych przeszczepów tkankowych. Zasadniczy mechanizm działania przeciwciał dających efekt „wzmocnienia” sprowadza się do blokowania determinant antygenowych transplantacyjnych komórek przeszczepu lub nowotworu, co wpływa na osłabienie odpowiedzi transplantacyjnej zarówno w łuku dośrodkowym, jak i odśrodkowym. Nie wyklucza się jednak równoległego centralnego mechanizmu, to znaczy oddziaływania tych przeciwciał bezpośrednio na limfocyty biorcy.

Dożylne podanie biorcy elementów morfotycznych krwi obwodowej lub komórek szpiku dawcy powoduje u niektórych zwierząt wysoką produkcję przeciwciał odpowiedzialnych za efekt „wzmocnienia”, co warunkuje wybitne przedłużenie przeżycia przeszczepu narządowego od tego samego dawcy, jeśli założony on zostanie na szczycie odpowiedzi humoralnej. Opracowano metody częściowego oczyszczania przeciwciał odpowiedzialnych za efekt „wzmocnienia” i otrzymano tą drogą surowice o kilkasetkrotnie większej aktywności tych przeciwciał.

Ostre rozgraniczenie roli komórek od roli przeciwciał w mechanizmie odrzucenia przeszczepu nie wydaje się słuszne. Same bowiem przeciwciała produkowane są przez pewien typ komórek limfoidalnych, a poza tym na powierzchni pewnych komórek spotykamy przeciwciała związane z nimi bardziej (podobne do immunoglobulin receptory limfocytów) lub mniej trwale (przeciwciała cytofilne). Jest to jeszcze jednym pomostem między rolą komórek i przeciwciał humoralnych w mechanizmie odrzucenia przeszczepu allogenicznego.

Leave a Reply