postheadericon Regulacja wzrostu komórek

Regulacja wzrostu komórek jest jednym z głównych problemów współ-czesnej biologii. Jak już wspomniano wyżej, wzrost w organizmach wie-lokomórkowych odbywa się głównie przy udziale jednej jego komponenty – rozrostu. Regulowanie innych komponent wzrostu – przerostu i akrecji – wiąże się raczej z mechanizmami regulującymi różnicowanie komórek (patrz rozdz. X). Ponieważ wzrost komórek sprowadza się praktycznie do pomnażania ich liczby drogą mitozy, przeto regulacja wzrostu (w organizmach wielokomórkowych) sprowadza się do regulowania procesów zapoczątkowujących i hamujących mitozy. Problem ten ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla wyjaśnienia mechanizmów kierujących wzrostem tkanek i narządów. Jego rozwiązanie powinno stać się kluczem do rozszyfrowania mechanizmów powstawania nowotworów.

Niemal każdy narząd dorosłego organizmu ssaków, a w tym również człowieka, ma charakterystyczny wskaźnik mitotyczny (liczba mitoz wy-rażona jako procent wszystkich komórek). Wskaźnik ten może ulegać wahaniom pod wpływem różnych czynników, ale w warunkach prawi-dłowych, niepatologicznych, zawsze wraca do wartości wyjściowych. Stan, w którym, mimo zmieniających się warunków, wskaźniki mito- tyczne pozostają takie same, nosi nazwę mitotycznej homeostazy. Dzięki homeostazie mitotycznej liczba komórek przypadających na określony narząd nie zmienia się. To z kolei decyduje o prawidłowości funkcjono-wania narządu. Utrzymywanie wartości wskaźników mitotycznych na stałym poziomie odbywa się za pośrednictwem oddziaływań między tkanką regulowaną a innymi układami komórkowymi. Oddziaływanie takie polega bądź na hamowaniu (ujemne sprzężenie zwrotne), bądź na pobudzaniu (dodatnie sprzężenie zwrotne) mitoz.

Leave a Reply