postheadericon Receptory limfocytów podobne do immunoglobulin

W 1965 roku Gell i Sell wywołali transformację limfocytów działaniem surowicy skierowanej specyficznie przeciw immunoglobulinom, sugerując obecność tych ostatnich na powierzchni limfocytów. Obecnie nagromadziło się wiele pośrednich i bezpośrednich dowodów eksperymentalnych na to, że na powierzchni limfocytów znajdują się podobne do immunoglobulin receptory analogiczne do krążących przeciwciał. Oprócz wspomnianych już specyficznych surowic z wyznakowanymi fłuorochro- mem lub substancjami radioaktywnymi przeciwciałami, które wiązały się z powierzchnią limfocyta, powodując jego transformację, stosowano również inkubację zawiesiny limfocytów ze znakowanym antygenem, a także przepuszczanie takiej zawiesiny przez kolumnę z pokrytymi antygenami kulkami szklanymi. Te dwie ostatnie metody udowodniły interakcję antygenu z powierzchnią pewnego odsetka limfocytów i wspomnianą już możliwość eliminacji z danej zawiesiny limfocytów z receptorami skierowanymi specyficznie przeciw danemu antygenowi z zachowaniem innych limfocytów zdolnych do interakcji i odpowiedzi na inne antygeny. Podobne do immunoglobulin receptory udało się nawet wyizolować z powierzchni limfocytów nie wydzielających w danym momencie immunoglobulin, co wykluczało błędną interpretację wyników i jest jeszcze jednym dowodem na istnienie wspomnianych receptorów.

O ile istnienie podobnych do immunoglobulin receptorów na powie-rzchni limfocytów B jest powszechnie uznane i wiadomo o nich, że są identyczne pod względem klasy i swoistości z immunoglobulinami pro-dukowanymi przez daną komórkę, o tyle istnienie analogicznych recep-torów limfocytów T budzi nadal wątpliwości, mimo iż wielu badaczom udało się je stwierdzić i zaliczyć do określonej klasy (patrz dalej).

Nasuwa się pytanie, czy i jaka jest różnica między przeciwciałami, które pozostają na powierzchni limfocyta B jako jego receptory, i tymi, które są przezeń wydzielane do środowiska. Podobne do immunoglobulin receptory można wykryć na powierzchni limfocytów już w życiu płodowym, kiedy nie można jeszcze wykryć przeciwciał krążących. Gdy po stymulacji swoistym antygenem komórka rozpoczyna produkcję przeciw-

Leave a Reply