postheadericon Potencjał spoczynkowy

Potencjał spoczynkowy, jak już to wyjaśniliśmy, determinuje statyczną polaryzację błony aksonu. Pojawienie się impulsów elektrycznych narusza istniejący stan polaryzacji błony, wywołując określone zmiany stężenia jonów.

Jeżeli amplituda impulsu jeszcze nie przekroczyła wartości, przy której zmiana różnicy potencjałów na błonie komórkowej, a więc jej częściowa depolaryzacja, nie zbliżyła się do wartości spoczynkowej (60 mV), mamy do czynienia z tzw. pobudzeniem podprogowym.

Ze względu na scharakteryzowane poprzednio właściwości kablowe aksonu, pobudzenia podprogowe będą szybko wytłumiane i im mniejszy będzie impuls podprogowy, tym szybciej rozkład stężenia jonów oraz różnica potencjałów na błonie powrócą do stanu równowagi. Takie za-chowanie się aksonu będzie trwało do momentu, w którym potencjał depolaryzujący błonę nie przekroczy wartości progowej, określanej jako krytyczna. Przekroczenie potencjału krytycznego gwałtownie zmienia sytuację i to w tym sensie, że depolaryzacja błony nie występuje stop-niowo, lecz przybiera charakter lawinowy. Z tą chwilą w aksonie pojawia się potencjał czynnościowy, w czasie trwania którego błona nie tylko depolaryzuje się do zera (pełna depolaryzacja), ale nawet przybiera wartości dodatnie, a więc ma miejsce chwilowa rewersja potencjałów aksoplazmy i środowiska zewnętrznego aksonu. W takim stanie akson staje się w pełnym tego słowa znaczeniu linią komunikacyjną, umożli-wiającą wymianę informacji w układzie nerwowym. Mówimy wtedy

W opisanych wyżej procesach o wzbudzeniu neuronu. Tak wzbudzony neuron przekazuje impulsy, któ-rych amplituda i szybkość poruszania się wzdłuż włókna nerwowego są stałe.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że informacja jest przekazywana wzdłuż aksonu, tzw. systemem „wszystko albo nic”. Istnieje też przyrównanie tego sposobu przesyłania impulsów do kluczowania znaków Morse’a. Oznacza to, że pojedyncze włókno nerwowe może przekazywać określoną i ograniczoną ilość informacji, determinowaną czasem trwania impulsów i częstotliwością ich powtarzania.

W opisanych wyżej procesach wymagają objaśnienia zmiany, jakie zachodzą w ośrodkach zjonizowanych na zewnątrz i wewnątrz aksonu.

Leave a Reply