postheadericon Populacja odnawiająca się

Liczba komórek wchodzących w skład populacji odnawiającej, się w określonym narządzie nie ulega zmianom. Dzieje się tak dlatego, że po-pulacja tego typu znajduje się w stanie stacjonarnym. Pewna liczba ko-mórek opuszcza w każdej jednostce czasu populację odnawiającą się (śmierć komórek, wywędrowywanie), a na jej miejsce wchodzi do populacji inna grupa komórek (drogą rozrostu). Populacje komórek odnawiających się występują w organizmie człowieka w ciągu całego życia. Ich przykładem jest szpik oraz nabłonki. Komórki produkowane przez oba takie układy mają ograniczoną długość życia. Po pewnym czasie giną, a na ich miejsce układ produkuje drogą podziałów mitotycznych nowe komórki, które zastępują komórki zużyte. Oto przykłady dynamiki rozmnażania komórek obu wymienionych układów.

Liczba erytrocytów we krwi obwodowej człowieka jest wielkością stałą i wynosi 4-5X106/mm3. Czas życia jednego erytrocyta znajdującego się we krwi obwodowej wrynosi ok. 120 dni. Ogólna liczba erytrocytów we krwi obwodowej człowieka wynosi 2X1013. Nietrudno przeto obliczyć, że po to, by utrzymać liczbę erytrocytów zawsze na tym samym poziomie, szpik musi dostarczać w każdej sekundzie 2X106 nowych erytrocytów. Erytrocyty powstają w szpiku drogą mitoz komórek prekursorów. Ponieważ przeciętny czas trwania takich mitoz wynosi ok. 1 godziny, wobec tego w każdej chwili w całym szpiku człowieka znajduje się 7,2X 109 mitoz.

Podobnie duży rozrost komórek równoważy ich obumieranie i złusz- czanie w nabłonku jelita cienkiego. Ponieważ parametry wzrostu nabłonka jelita człowieka są trudne do obliczenia, posłużymy się przykładem szczura. Tylko w jego jelicie cienkim w ciągu doby ulega złuszcze- niu 1,38 X109 komórek. Ponieważ ogólna liczba komórek u dorosłego szczura wynosi 6,7X1010 (p. także ryc. 4), wobec tego liczba komórek nabłonkowych złuszczonych w ciągu doby tylko w jelicie cienkim stanowi ok. 3% wszystkich komórek organizmu tego zwierzęcia. Ponieważ, z drugiej strony, liczba komórek w nabłonku pozostaje stała, oznacza to, że liczba 1,38 X109 musi być zrównoważona taką samą liczbą komórek nowo powstałych w jelicie w ciągu doby. Nietrudno stąd również wyliczyć, że w ciągu 30 dni organizm szczura produkuje taką liczbę komórek nabłonka (tylko w jelicie cienkim), która jest prawie równa ogólnej liczbie komórek organizmu.

Leave a Reply