postheadericon Poetyny

Są to substancje regulujące odnowę erytrocytów i granulocytów. Ery- tropoetyna jest substancją pobudzającą proces erytropoezy. Wyizolować ją można z surowicy krwi. Mechanizm pobudzenia erytropoezy jest inny niż te, który opisywaliśmy wyżej dla hormonów mitogennych. Erytro- poetyna nie wpływa bowiem na wzrost liczby mitoz w komórkach szeregu erytropoetycznego. Przyspiesza natomiast proces przekształcania się komórek siateczki szpiku w proerytroblasty. Komórki siateczki są polipotencjalne, tzn. mogą różnicować się w szereg innych komórek. Zatem sposób wpływu erytropoetyny na komórki siateczki jest analogiczny do indukcji płodowej wtórnej (patrz także: „Heterotypowe oddziaływanie między komórkami”, rozdz. X).

Substancja, która zwiększa liczbę granulocytów, nosi nazwę granu- lopoetyny. Działa ona na przekształcanie się komórek siateczki w pro- mielocyty. W przeciwieństwie do erytropoetyny wyizolowana z surowicy krwi granulopoetyna wpływa wyraźnie na wzrost liczby mitoz w komórkach szeregu granulopoezy.

Antygeny. Antygeny są substancjami chemicznymi pobudzającymi komórki układu chłonnego do produkcji swoistych białek, zwanych przeciwciałami. Ko-mórki układu chłonnego powstają z polipotencjalnych komórek siateczki. Antygeny działają na takie właśnie komórki. Powodują one mianowicie różnicowanie komórek siateczki w komórki plazmatyczne. Komórki plazmatyczne wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko określonym antygenom. Działanie antygenów jest więc analogiczne do indukcji płodowej wtórnej (patrz rozdz. X).

Leave a Reply