postheadericon Podobnie trwała i niezależna od genomu jest

Podobnie trwała i niezależna od genomu jest. sztucznie wywołana zmiana kierunku ułożenia rzęsek pierwotniaka. Zmiana taka nie zanika, przeciwnie może utrzymywać się przez 700 pokoleń.

Przedstawione wyżej przykłady wykazują, że w czasie wzrostu nowych pokoleń pierwotniaka nowo powstające struktury komórki kontrolowane są przez struktury już istniejące (w naszym przykładzie sztucznie wywołana zmiana struktury cytoplazmy). Oznacza to, że każda nowo powstająca struktura jest formowana przestrzennie na matrycy struktury już istniejącej, a zjawisko takiego formowania nosi nazwę cytotaksji. Zjawisko to opisano u niektórych zwierząt (jednokomórkowych). Na pod-stawie jednak wielu obserwacji można przypuszczać, że podobne w swoim charakterze procesy mogą zachodzić w komórkach organizmów wielokomórkowych. derepresowane geny

W tym świetle proces różnicowania komórek należy rozumieć jako proces, w którym naczelną rolę odgrywa przestrojenie aktywności genów. Zderepresowane geny decydują o produkcji swoistych mRNA i białka. Zarówno białka (enzymy, białka strukturalne), jak i produkty reakcji nowo powstałych enzymów rozmieszczone zostają przestrzennie w cytoplazmie według istniejących wzorców. Wzorce takie zmieniają się- tylko nieznacznie i są dziedziczne.

Leave a Reply