postheadericon Po depolaryzacji błony

Po depolaryzacji błony jej przenikliwość dla jonów Na+ wzrasta. Jony te na skutek różnicy stężenia w stanie spoczynkowym zaczynają wnikać do wnętrza aksonu, podwyższając potencjał aksoplazmy, a tym samym zwiększając stan depolaryzacji błony. Oczywiście taki stan rzeczy potęguje wnikanie jonów sodu do wnętrza, co z kolei zwiększa poziom depolaryzacji błony. Obydwa te procesy mają charakter lawinowy na skutek dodatniego sprzężenia zwrotnego, sterującego ich przebiegiem od momentu, w którym depolaryzacja przekroczyła poziom progowy.

Proces lawinowy osiąga punkt krytyczny, gdy nastąpi odwrócenie potencjału na dodatni, o wartości bliskiej potencjałowi równowagi dla jonów Na+. Proces ten jednak w swoim rozwoju nie dochodzi do tej wartości, gdyż zwiększona przepuszczalność błony dla jonów sodu szybko zanika, a regeneruje się jej przenikliwość dla jonów potasu. Taka sytuacja doprowadza do lawinowego powrotu do stanu spoczynkowego.

Należy również wspomnieć, że w określonych warunkach na błonie włókna może wystąpić różnica potencjałów odpowiadająca jej stanowi hiperpolaryzacji. W stanie hiperpolaryzacji ujemny w stosunku do śro-dowiska zewnętrznego aksonu potencjał aksoplazmy ulega dalszemu ob-niżeniu. Proces taki charakterystyczny jest dla zjawiska postsynaptycz- nego hamowania w synapsach. Może on również zaistnieć po intensywnym okresie aktywności włókna nerwowego. W stanie hiperpolaryzacji błona włókna nerwowego staje się wybiórczo przepuszczalna dla jonów potasu i chloru.

Leave a Reply