postheadericon Oddziaływanie na siebie różnych, nieidentycznych komórek

Oddziaływanie na siebie różnych, nieidentycznych komórek za po-średnictwem bodźców chemicznych nosi nazwę indukcji. W każdym procesie indukcji występują dwa układy komórek: działający (indukujący), nazywany także niekiedy induktorem albo organizatorem, oraz 2) reagujący (indukowany).

Większe znaczenie biologiczne ma układ reagujący, bowiem tylko niektóre rodzaje komórek mogą reagować w określonym czasie na bodziec chemiczny z otoczenia. Układ działający ma mniejsze znaczenie, ponieważ jest mniej swoisty. indukcja płodowa pierwotna

Jeśli proces indukcji zachodzi w życiu płodowym, wówczas nosi nazwę indukcji płodowej. Wyróżnia się dwa rodzaje indukcji płodowej: pierwotną i wtórną. Indukcja płodowa pierwotna występuje we wczesnych stadiach rozwoju zarodkowego i dotyczy komórek zupełnie nie zróżnicowanych (omnipotencjalnych). Jej przykładem może być proces neura- lizacji, tj. wytwarzania płyty nerwowej (zawiązka układu nerwowego).

Płyta nerwowa powstaje z ektodermy po dokonaniu się procesu ga- strulacji (wytworzenia pierwotnej mezodermy). Procesy te są szczególnie demonstratywne w rozwoju płazów i dlatego zostaną omówione na przykładzie tej grupy zwierząt. Gastrulacja u płazów polega na wgłobie- niu pęcherzyka blastuli (patrz także ryc. 5 A). W wyniku takiego wgło- bienia oraz wędrówki komórek pierwotna mezoderma zostaje usytuowana pod ektodermą (patrz także ryc. 5 B), z której powstaje płyta nerwowa. Obie tkanki, tj. ektodermą i mezoderma nie kontaktują się bezpo-

Leave a Reply