postheadericon Mitoza zróżnicowana

Podział mitotyczny komórki poprzedzany jest syntezą (replikacją) DNA. Replikacja taka polega na rozdzielaniu podwójnego łańcucha DNA i na syntetyzowaniu na każdej jego połówce dopełniającej nici DNA. Większość genów łańcucha jest zablokowana substancją represującą. Ponieważ substancja taka jest syntetyzowana nieco później niż DNA, powstaje sytuacja, kiedy dwie nici DNA – ,,stara” i nowo utworzona – wchodzące w skład jednego łańcucha (i jednej chromatydy), mają zrepreso- wany gen A, podczas gdy odpowiedni gen A, drugiego łańcucha DNA (i drugiej chromatydy) pozostaje zderepresowany. Już zatem w momencie występowania mitozy chromatydy tego samego chromosomu różnią się między sobą pod względem represji poszczególnych genów. W czasie mitozy, w anafazie, chromatydy takie rozchodzą się do dwóch prze-ciwległych biegunów komórki, wchodząc następnie w skład dwóch jąder i dwóch komórek. W ten sposób genom jednej albo obu potomnych komórek różni się od genomu komórki matki.

W wyniku mitozy zróżnicowanej mogą zatem powstawać: 1) dwie komórki potomne, z których jedna jest identyczna z komórką macierzystą a druga różni się od niej. Komórka identyczna z komórką matką pozostaje nie zróżnicowana i dzieli się dalej, natomiast komórka różniąca się od komórki matki ulega różnicowaniu i traci zdolność do podziałów mitotycznych, 2) dwie komórki potomne różniące się między sobą, z których każda ponadto różni się od komórki matki.

Leave a Reply