postheadericon Limfocyty zdolne są do tworzenia wypustek plazmatycznych

Na początku lat sześćdziesiątych Fishman wskazał na możliwość prze-kazywania informacji immunologicznej limfocytom przez RNA reagujących z antygenem makrofagów. Koncepcja ta była podważana, gdy w preparatach badanego RNA wykryto później fragmenty antygenu. Za-stosowano więc bardzo dokładne metody oczyszczania i obecnie wydaje się, że RNA związany jest z dwiema formami przekazywania informacji immunologicznej między makrofagiem i limfocytem. W jednym przypadku chodzi o przekazywanie limfocytom kompleksu antygenu z RNA, a w drugim o przekazywanie samego -RNA wolnego od antygenu. RNA w kompleksie z antygenem nie wydaje się odgrywać roli informacyjnej, a stanowi raczej pewną formę nośnika dla przekazywanego antygenu. W drugim przypadku przekazywany RNA ma charakter mRNA i zawiera informację o budowie przeciwciał. Syntetyzowane przez limfocyt prze-ciwciała zawierają markery allotypowe, charakterystyczne dla dawcy makrofaga. Trudności interpretacyjne stanowi jednak fakt, iż wielkość omawianego RNA wyklucza możliwość, aby mógł on kodować informację o budowie całej cząsteczki przeciwciała. Zawarta w nim informacja dotyczyć może najwyżej budowy łańcucha lekkiego. Problem ten wymaga wyjaśnienia.

Limfocyty zdolne są do tworzenia wypustek plazmatycznych zwanych uropodami. Wypustki te zawierają, między innymi, liczne pęcherzyki pi- nocytarne, a na ich powierzchni można zaobserwować ultramikroskopo- we wtórne wypustki. Przypuszcza się, że odgrywają one istotną rolę w kontaktach komórkowych.

Większość doświadczeń poświęconych roli makrofagów w indukcji odpowiedzi immunologicznej pochodzi z badań dotyczących odpowiedzi typu humoralnego. Dostępne są jednak dane sugerujące, że również przy indukcji odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego makrofagi mogą odgrywać pewną rolę.

Leave a Reply