postheadericon Kooperacja komórkowa

Wielokrotnie obserwowano, że inkubacja limfocytów z antygenem prowadzi do podwyższenia odpowńedzi immunologicznej w przypadku obecności makrofagów w tej zawiesinie. Antygen inkubowany z makrofagaini staje się bardziej immunogenny. W pewnych przypadkach można zaobserwować nawet, że bezpośredni kontakt antygenu z limfocytami prowadzi do tolerancji i dopiero pośrednictwo makrofaga warunkuje odpowiedź immunologiczną. Choć okazało się, że udział makrofagów nie jest konieczny w stosunku do wielu, szczególnie w stosunku do „silnych” antygenów, to nie ulega wątpliwości, że w stosunku do wielu innych antygenów jest on korzystny lub nawet niezbędny dla powstania odpo-wiedzi immunologicznej.

Antygen może być przez makrofag fagocytowany i ulegając w nim częściowej degradacji, zachodzącej prawdopodobnie przy udziale enzymów” lizosomalnych, staje się bardziej immunogenny. Makrofag przekazuje limfocytowi tylko pewne fragmenty poddanego degradacji antygenu. Obserwuje się również zjawisko umocowywania antygenu na powierzchni makrofagów. Zjawisko to dotyczy komórek o charakterze nietypowych makrofagów, które ze względu na swe długie wypustki cyto- plazmatyczne nazywa się komórkami dendrytycznymi. Spotyka się je w centrach rozrodczych grudek chłonnych śledziony i węzłów chłonnych.

Leave a Reply