postheadericon Komórki zróżnicowane

Druga grupa wymienionych wyżej komórek (identycznych) nosi nazwę komórek homotypowych, a oddziaływanie między takimi komórkami nazywa się oddziaływaniem homotypowym. Oddziaływanie między komórkami w czasie różnicowania zachodzi w określonej sekwencji czasowej: w pierwszej kolejności występuje oddziaływanie heterotypowe, po którym następuje okres spoczynku, a następnie w wyniku oddziaływania homotypowego dochodzi do nieodwracalnego różnicowania (ryc. 8).

Oddziaływanie heterotypowe między komórkami. Oddziaływanie na siebie dwóch rodzajów komórek zachodzi z pewnej odległości. Maksymalne odległości między oddziałującymi komórkami mogą być niekiedy znaczne, zwłaszcza wtedy, gdy jeden narząd lub tkanka oddziałuje na kształtowanie się różnicowania w odległych rejonach organizmu. Oddziaływanie na tak duże odległości nosi nazwę oddziaływania układowego. Schemat przedstawiający różne rodzaje oddziaływań między komórkami pokazano na ryc. 6.

Leave a Reply