postheadericon Komórki naciekające przeszczep

W odrzuceniu przeszczepu tkankowego dominującą rolę odgrywają ko-mórki naciekające przeszczep. Nadwrażliwość na przeszczep allogeniczny można przenieść za pośrednictwem żywych limfocytów, ale nie można jej przenieść zazwyczaj za pomocą surowicy. Wśród komórek obecnych w nacieku przeszczepu allogenicznego można znaleźć: limfocyty, makrofagi, granulocyty obojętnochłonne, trudne do zidentyfikowania komórki z silną zasadochłonną cytoplazmą oraz w mniejszych ilościach komórki plazmatyczne, tuczne i granulocyty kwasochłonne. Zasadnicza rola w odrzuceniu przeszczepu przypada limfocytom. Gwałtowny wzrost ilości naciekających przeszczep limfocytów obserwuje się już w kilka dni po założeniu przeszczepu allogenicznego, w okresie kiedy nie stwierdza się jeszcze zmian związanych z odrzuceniem przeszczepu (ryc. 6). Większość tych limfocytów to młode komórki, które powstały po założeniu przeszczepu i związanej z tym stymulacji wywołanej przez antygeny transplantacyjne. Opisana proliferacja w narządach limfatycznych jest odpowiedzialna za ich powstanie.

Interakcja między uczulonym (powstałym w odpowiedzi na specyficzny bodziec antygenowy) limfocytem a antygenami transplantacyjnymi dawcy przeszczepu jest kluczowym punktem zjawisk komórkowych w mechanizmie odrzucenia przeszczepu. Konsekwencją tej interakcji jest z jednej strony zabicie komórki dawcy, a z drugiej strony uwolnienie do środowiska limfokin. Choć większość limfokni wykryto w doświadczeniach in vitro, pojawiające się doniesienia pozwalają sądzić, że rów- nież in vivo produkowane są one w wyniku opisanej interakcji. Chociaż za bezpośredni efekt cytotoksyczny i za produkcję limfokin odpowiedzialne są, jak wspomniano, limfocyty T, doświadczenia in vitro sugerują, że limfocyty B również zdolne są do wywołania efektu cytoto- ksycznego w stosunku do komórek docelowych. Warunkiem tego efektu jest jednak opłaszczenie komórek docelowych specyficznymi przeciw-

W nacieku allogenicznego przeszczepu skóry ciałami, które same przez się nie są cytotoksyczne.

Leave a Reply