postheadericon Innym przejawem kontroli procesu różnicowania przez cytoplazmę jest

Innym przejawem kontroli procesu różnicowania przez cytoplazmę jest istnienie tzw. iDNA (i-somów). W skład jądra komórki, poza makro-cząsteczkami DNA o wysokim ciężarze cząsteczkowym, wchodzi DNA o mniejszym ciężarze. Przypuszcza się, że iDNA może przedostać się z jądra do cytoplazmy, gdzie wiąże się z białkiem tworząc ustabilizowany kompleks. Transkrypcja iDNA odbywa się w cytoplazmie. W ten sposób kopie określonych genów jądrowego DNA przedostają się do cytoplazmy i ulegając transkrypcji wywołują także translację określonych białek charakterystycznych dla fenotypu określonego stadium różnicowania (ryc. 7).

Okazuje się zatem, że nie tylko chromosomy mogą oddziaływać na proces różnicowania zachodzący w cytoplazmie. Istnieje także oddziały-wanie odwrotne: cytoplazmy na chromosomy. Innymi słowy: w procesie różnicowania zachodzi dwukierunkowe oddziaływanie jądra na cytoplazmę i cytoplazmy na jądro. W wyniku takiego oddziaływania cytoplazma, za pośrednictwem chromosomów, może wpływać na różnicowanie zachodzące w cytoplazmie.

Leave a Reply