postheadericon Immunologia nowotworów

Nie rozpatrując teorii powstawania nowotworów, należy stwierdzić, że proces onkogenezy łączy się z wyraźnymi zmianami właściwości błony komórkowej. Dotyczy to między innymi zaburzeń bezpośrednich kontaktów komórkowych, a także własności antygenowych. Te ostatnie zmiany mogą zależeć od pojawienia się antygenów jakościowo nowych lub od zmian ilościowych dotyczących antygenów komórki. Pojawienie się nowych antygenów może wiązać się z transformacją komórki pod wpływem wirusa lub mutacją genów odpowiedzialnych za syntezę antygenów transplantacyjnych. Z kolei zakażenie wirusem onkogennym to z jednej strony możliwość scalenia się jego osłonki i antygenów z nią związanych z błoną komórkową, a z drugiej strony ewentualność dostarczenia genetycznej informacji o syntezie antygenów nie związanych bezpośrednio z wirusem. Jest rzeczą charakterystyczną, że antygeny nowotworowe różnych guzów indukowanych przez dany typ wirusa on- kogennego są charakterystyczne dla danego wirusa, są do siebie podobne i dają reakcje krzyżowe, natomiast różne nowotwory indukowane przez określony chemiczny czynnik karcynogenny nie są do siebie podobne pod względem właściwości antygenowych.

Zmiany ilościowe antygenów komórki mogą polegać na ich „rozrze-dzeniu” na powierzchni błony komórkowej, a nawet na całkowitym zniknięciu pewnych determinant antygenowych. Stwierdzono pojawienie się pewnych nowotworowych antygenów charakterystycznych dla tkanek embrionalnych. Zmiany antygenowe związane z onkogenezą mogą być więc wielorakie. Jeżeli właściwości antygenowe komórki nowotworowej ulegają zmianom, dlaczego więc w ogóle dochodzi do wzrostu i inwazyjności nowotworów? Dlaczego nie przeciwdziała temu układ immunologiczny?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wymienione zmiany antyge- nowości, choć udowodnione w stosunku do wielu nowotworów, nieko-niecznie muszą dotyczyć wszystkich przypadków nowotworzenia. Z drugiej zaś strony pewne spośród tych zmian, polegające na utracie posiadanych uprzednio antygenów, wymykają się, a priori, spod kontroli natury czysto immunologicznej Zaobserwowano jednak, że nawet w przypadkach pojawienia się nowych antygenów nowotworowych odpowiedź immunologiczna jest na ogół zbyt słaba, aby zahamować rozwój guza, W wielu przypadkach można to wytłumaczyć faktem, że zmiany antygenowe są nieznaczne i nowo powstałe antygeny są po prostu słabymi immunogenami. W wielu innych przypadkach nie można przyjąć jednak tego wytłumaczenia.

Leave a Reply