postheadericon Etapy różmaeowariia

W przebiegu różnicowania komórek wydzielić można kilka etapów róż-niących się zarówno charakterem, jak i rozmiarami procesów składają-cych się na specjalizację. Schemat na ryc. 2 pokazuje kolejność poja-wiania się etapów w procesie różnicowania.

Różnicowanie. W pierwszym etapie różnicowania komórka uruchamia odpowiednie reakcje biochemiczne, w wyniku których powstają nowe enzymy. Enzymy te w obecności odpowiednich substratów katalizują reakcje, syntezy określonych substancji decydujących o różnicowaniu. Ten etap różnico-wania, w którym zmiany zachodzące w komórce mają charakter zmian biochemicznych, nosi nazwę różnicowania biochemicznego. Na tym etapie w budowie komórek nie zachodzą jeszcze zmiany.

Leave a Reply