postheadericon EPP

Innymi słowy, EPP występuje w przypadku, gdy ilość substancji przekaźnikowej jest około 100-krotnie zwiększona w porównaniu do stanu spoczynkowego, a więc ilość wystarczająca dla zmiany potencjału spoczynkowego błony postsynaptycznej.

Charakterystyczny przebieg rejestrowanego EPP zależny jest od dzia-łania w czasie substancji przekaźnikowej. O tym, że wystąpienie EPP związane jest zawsze z działaniem sub-stancji przekaźnikowej, może świadczyć również fakt, że w przypadku synapsy nerwowo-mięśniowej ACh nie wywiera bezpośredniego wpływu na zjawiska zapoczątkowania i propagacji w samej komórce mięśniowej. Fakt ten udowodniono badając odpowiedź włókna mięśniowego na bezpośrednią stymulację po podaniu kurary lub inhibitorów AChE w dawkach, które wyraźnie zmieniały odpowiedź elektryczną wywołaną presynaptycznym impulsem nerwowym. Nie bez znaczenia jest również fakt wpływu stężenia jonów wapnia i magnezu na uwalnianie ACh. W warunkach, w których stężenie jonów Mg było zwiększone, obserwowano silne zredukowanie bądź też całkowite zniesienie EPP.

Należy podkreślić, że w uwalnianiu ACh z zakończeń presynaptycz- nych dużą rolę, jak się wydaje, odgrywa cykliczny AMP. Jest rzeczą udowodnioną, że cyklaza adenylowa – katalizator syntezy AMP, jak też fosfodwuesteraza – katalizator jego hydrolizy, znajdują się w dużych ilościach we frakcji błon synaptycznych uzyskiwanych z komórek mózgu.

Leave a Reply