postheadericon Do grupy substancji przekaźnikowych zalicza się

Substancją przekaźnikową uwalnianą z zakończeń nerwowych układu współczulnego jest noradrenalina. Istnieją dowody, że synteza, ma-gazynowanie i sposób uwalniania tej substancji jest podobny jak w przy-padku acetylocholiny. Należy zasygnalizować badania ostatnich lat, które wskazują na rolę negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy uwal-nianiem noradrenaliny a miejscową syntezą prostaglandyny E. Wydaje się, że po spełnieniu swojej funkcji przekaźnika noradrenalina jest w nie zmienionej formie reutylizowana przez pęcherzyki presynaptyczne.

Do grupy substancji przekaźnikowych zalicza się dopaminę, jak rów-nież serotoninę (5-hydroksytrypatminę) wyizolowaną m.in. z zakończeń nerwowych w szyszynce. Rola tych substancji w zakończeniach nerwo-wych u kręgowców nie jest do chwili obecnej w pełni wyjaśniona.

Leave a Reply