Author Archive

postheadericon Ruchy bierne

Ustawienie i zakres ruchów biernych najłatwiej jest badać w pozycji leżącej, dzięki zmniejszonemu napięciu mięśniowemu: w przypadkach niezbyt nasilonych przykurczów odruchowych można ujawnić większy ich zakres. Pomiarów dokonuje się przykładając jedno ramię kątomierza do bocznej osi miednicy (równolegle do kości krzyżowej), a drugie ramię równolegle do badanego odcinka (lędźwiowego, piersiowego) lub oba ramiona równolegle do badanych odcinków kręgosłupa.

Read the rest of this entry »

postheadericon BADANIA METODAMI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Metody biologii molekularnej zaadaptowano do potrzeb diagnostycznych, opra-cowując uproszczone techniki użytkowe. Spełniają one najważniejsze warunki stawiane hipotetycznemu testowi doskonałemu, są bowiem nadzwyczaj czułe i swoiste oraz umożliwiają otrzymanie wyniku o dużej powtarzalności w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkową zaletą metod biologii molekularnej jest możliwość ich stosowania u osób z obniżoną czynnością układu odpornościowego, u których zawodzą badania immunologiczne nowo opracowane metody nie polegają bowiem na oznaczaniu produktów odpowiedzi odpornościowej, ale na wykrywaniu kwasów nukleinowych pasożyta.

Read the rest of this entry »

postheadericon Cysta okrągła, o średnicy 7-29 pm

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 8-40 pm, porusza się wolno kształt zmienny, w ruchu często przypomina ślimaka z rodzaju Limax. Ektoplazma oddziela się od endoplazmy w czasie tworzenia nibynóżek pojedynczych płatowych, zaopatrzonych w liczne palczaste lub wąskie kolcowate, często rozdwojone wypustki – akantopodia (acanthopodia)\ w cytoplazmie drobne ziarnistości i liczne wodniczki pokarmowe oraz wodniczka tętniąca. Jądro okrągłe, o średnicy 2-4 pm, wypełnione w 2/3 objętości przez pojedynczy, zbity okrągły kariosom, wokół którego wytwarza się przestrzeń pozbawiona ziarnistości (ryc. 3.32).

Read the rest of this entry »

postheadericon Wyrównywanie wstrząsu

W omawianiu wyrównywania wstrząsu podkreślono potrzebę uzgodnienia składu optymalnych wlewów profilaktycznych i w okresie pełnych objawów wstrząsu (stężenie roztworów glukozy, zestaw elektrolitów, leki przeciwkwasicze i odwadniające, sterydy, płyny białkowe) oraz zapewnienie zapasu tych leków dla przynajmniej dwu przypadków nagłych. Wobec nowych osiągnięć medycyny i zmian podejść do proble-mów wstrząsu dobrze byłoby upowszechnić te zagadnienia przez odpowiednie opracowania dla użytku lekarza praktyka. Podobnie należałoby upowszechniać osiągnięcia chirurgii w najcięższych grożących życiu urazach głowy, brzucha i klatki piersiowej. Udostępnienie konsultacji specjalistycznej uznano również za ważny czynnik usprawnienia leczenia. Uświadamianie społeczeństwa przez broszury i środki masowego przekazu w zakresie pierwszej pomocy w ciężkim urazie uznano za bardzo ważny element usprawnienia leczenia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Dolny odcinek lędźwiowy i górny krzyżowy

W dolnym odcinku lędźwiowym i górnym krzyżowym, rzadziej w innych, można zauważyć brak wyrostka kolczystego, jego zmniejszenie, miękkie uwypuklenie tej okolicy (spina bifida), przebarwienie, nadmierne uwłosienie, wrażliwość na dotyk.

Read the rest of this entry »

postheadericon Jałowa martwica

Jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, choroba Blounta (necrosis aseptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej „po turecku” (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Martwica ta jest łatwa do wyleczenia w okresie zmian wczesnych, a bardzo trudna w okresach zaawansowanych (III, IV). Podobne zmiany mogą powstać po uszkodzeniu chrząstki wzrostowej i w chorobach układowych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Obwody kończyn dolnych

Obwody kończyn dolnych. Badanie obwodów w poszczególnych odcinkach kończyn dolnych informuje o dynamice zaników mięśniowych, zwłaszcza gdy są one jednostronne. A więc:

Read the rest of this entry »

postheadericon Zarażenie postacią cysty

Cysta nieregularnie owalna, wielkości 5-14 pm, zawiera 1, 2 lub 4 jądra o strukturze jak u trofozoitu oraz wodniczki jodofilne i niestałe drobne ciałka chro- matoidalne.

Read the rest of this entry »

postheadericon Wrotami inwazji T. gondii

Wrotami inwazji T. gondii do organizmu człowieka jest najczęściej jama ustna (zarażenie per os). Z pokarmem pochodzenia zwierzęcego mogą dostać się postacie bradyzoitów w cystach lub tachyzoitów w pseudocystach, natomiast ze skażonym kałem zarażonego T. gondii kota – postacie sporozoitów w sporocystach. Uwalnianie postaci inwazyjnych (bradyzoity, tachyzoity, sporozoity) z tych struktur następuje prawdopodobnie w jelicie cienkim, gdzie pasożyt wybiórczo wnika do makrofagów oraz komórek siateczki lub śródbłonka i monocytów następnie przenosi się – tworząc pseudocysty np. w monocytach – do węzłów chłonnych, mięśni poprzecznie prążkowanych (także mięśnia sercowego) i gładkich, a także do ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego, gałki ocznej i innych narządów cysty wytwarza głównie w tkance mięśniowej i nerwowej. Rzadziej wrotami inwazji jest uszkodzona skóra (opisano u pracowników laboratoryjnych) lub błona śluzowa rec- tum (u homoseksualistów).

Read the rest of this entry »

postheadericon Rozważania dotyczące urazów wielonarządowych

Prof. Marek i Jego współpracownicy, Jaegerman i Kunz [16] w pracy Dzieci jako ofiary wypadków drogowych donoszą, iż „przedstawione wyniki analizy są częścią szerszego, będącego w przygotowaniu opracowania ogółu wypadków drogowych i ich ofiar z terenu województwa miejskiego krakowskiego”. Badania te podjęli we współpracy z wydziałem ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w ramach międzynarodowego programu koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wybór tego województwa dyktowała specyfika terenu, mały obszar, stosunkowo gęste zaludnienie, połączenie starego miasta i nowych dzielnic, skrzyżowanie ważnych szlaków tranzytowych i duży ruch turystyczny. Spośród kilku celów podjętego programu naukowego na czoło wybija się badanie wypadkowości wśród dzieci oraz poszukiwanie wskazali dla właściwych działań profilaktycznych.

Read the rest of this entry »